วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ฟังก์ชัน COUNT ในโปรแกรม Excel

ฟังก์ชัน COUNT ในโปรแกรม Excel มีไว้สำหรับนับจำนวนข้อมูล การใช้งานก็มีหลายแบบ แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้งานอะไร เช่น นับจำนวนแถวข้อมูล นับจำนวนข้อมูลซ้ำ นับจำนวนข้อมูลว่าง และการนับจำนวนข้อมูลที่มีเงื่อนไขต่างๆ ฟังก์ชัน COUNT ในโปรแกรม Excel จะแบ่งออกเป็นเป็นดังนี้
  1. COUNT
  2. COUNTA
  3. COUNTBLANK
  4. COUNTIF
  5. COUNTIFS
1. รูปแบบของฟังก์ชัน COUNT() ใช้นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข โดยจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น จะไม่นับเซลล์ที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือข้อความ (Text) รูปแบบของฟังก์ชัน COUNT(value1,value2...)
value1    คือ  ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์
value2..  คือ ตัวเลขลำดับถัดไปจนถึงลำดับที่ 255

2. รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTA() จะใช้นับเฉพาะตัวเลข ข้อความ และค่าความผิดพลาดในรายการ  โดยจะไม่นับเซลล์ว่าง รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTA(value1,value2...)
value1 คือ ตัวเลขหรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์
value2.. คือ  ตัวเลขลำดับถัดไปจนถึงลำดับที่ 255


3. รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTBLANK() จะใช้นับจำนวนเซลล์ที่เป็นเซลล์ว่างเท่านั้น รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTBLANK(range)
range คือ ใส่การอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่ต้องการ


4. รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTIF() จะใช้นับจำนวนช่วงเซลล์ภายในช่วงตามเงื่อนไขที่เราระบุ รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTIF(range,criteria)
range    คือช่วงของเซลล์ที่เราต้องการจะนับเซลล์ที่ไม่ว่างและตรงตามเงื่อนไข
criteria   คือเงื่อนไขซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข  หรือข้อความ  ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์ใดจะถูกนับ
ยกตัวอย่าง = COUNTIF(A:A,A1) คำสั่งนี้จะให้นับจำนวนเฉพาะที่มีข้อมูลเหมือนกันใน A1 เท่านั้น โดยจะนับเพิ่มตามข้อมูลที่เหมือนกันในช่วงคอลัมน์ A ทั้งหมด ว่ามีซ้ำกับ A1 เท่าไหร่

5. รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTIFS() ใช้นับจำนวนที่มีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข ใช้นับจำนวนที่เป็นตัวเลขที่ตรงกับเงื่อนไข รูปแบบของฟังก์ชัน COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)
criteria_range1 คือช่วงเซลล์แรกที่ต้องการนับจำนวนตามเงื่อนไข
criteria1 คือ เงื่อนไขแรก ซึ่งจะเป็นข้อความหรือตัวเลขก็ได้
criteria_range2, criteria2 คือช่วงเซลล์ที่สองที่ต้องการนับจำนวนตามเงื่อนไขที่สอง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ ) สามารถสร้างได้ถึง 127 เงื่อนไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น